Privacy Statement

Privacybeleid

Bij het Belgisch Centrum voor Geleidehonden handelen we met respect voor uw privacy. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens, die in voege trad op 25 mei 2018, is ons privacybeleid bijgewerkt. We nodigen u uit om dit beleid even door te nemen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en van de belangrijkste punten terzake.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon. Losse gegevens die samengevoegd kunnen leiden tot de identificatie van een bepaalde persoon vormen ook persoonsgegevens.

Wat betekent verwerking van persoonsgegevens?

Het begrip „verwerking” heeft betrekking op een breed scala aan verwerkingen van persoonsgegevens, al dan niet op handmatige of geautomatiseerde wijze uitgevoerd. Het kan daarbij gaan om het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij bij het Belgisch Centrum voor Geleidehonden?

 • Naam, adres, geslacht, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum.
 • Persoonlijke voorkeuren bij het invullen van een door ons samengesteld invulformulier, bijvoorbeeld mbt het worden van pleeggezin of vrijwilliger, fondsenwerving, dopjesactie of de aanvraag van een geleidehond.
 • Informatie over ontvangen giften, zoals de datum, het bedrag, het rekeningnummer, een eventuele domiciliëring in functie van de boekhoudkundige verwerking.
 • Informatie voor het opmaken van fiscale attesten en informatie over de historiek van giften.
 • Informatie die jullie ons spontaan bezorgen, zoals feedback op de organisatie of bepaalde activiteiten.

Waarom gebruiken wij deze persoonsgegevens?

 • Toekomstige activiteiten en informatie geven over de werking van onze organisatie.
 • Uitzenden van de nieuwsbrief.
 • Werving pleeggezinnen.
 • Toekomstige preventieve campagnes.
 • Fondsenwerving.
 • Uitnodigingen evenementen.
 • Recht op inzage en recht op overdracht.

Lenen wij deze gegevens uit aan externe partners?

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden verwerkt hoofdzakelijk deze gegevens zelf. Toch doen wij voor de verwerking ervan ook beroep op externe bedrijven. Zo werken we met een database die beheerd wordt door een extern IT-bedrijf. Dit bedrijf waakt over de goede werking van de software en zorgt voor regelmatige updates. Geen enkele andere klant van deze partner heeft toegang tot onze gegevens. Ook bijvoorbeeld voor onze boekhouding werken we samen met een externe accountant. Wij zien erop toe dat de dienstverleners op wie wij beroep doen de nodige beschermingsmaatregelen in acht nemen voor een veilige en correcte verwerking van uw gegevens en dat zij hun verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving nakomen.

Wat zijn uw rechten als het op gegevens aankomt?

Indien wij uw persoonsgegevens bewaren in onze databank, dan beschikt u over verschillende rechten.

U heeft het recht om te weten welke gegevens worden bewaard, wat er met deze gegevens gebeurt en het recht om een kopie in leesbaar formaat op te vragen.

 • Recht op verbetering en recht op bezwaar.
 • Indien de gegevens volgens jou incorrect zijn, heeft u het recht om deze te laten corrigeren of aan te vullen. In dit geval zijn wij verplicht om de externe verwerkers van deze gegevens hierover ook in te lichten.
 • Elke betrokkene mag ook op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een bepaalde toepassing. Indien er voor ons geen legitiem belang is om de verwerking door te zetten, kan de verwerking gestopt worden.
 • Recht op gegevensverwijdering ("het recht om te worden vergeten")

Indien gewenst, zijn wij verplicht om uw gegevens uit onze databanken te verwijderen. In dit geval bewaren wij uw gegevens enkel zodat wij kunnen bijhouden dat u niet meer gecontacteerd wenst te worden, of we anonimiseren uw gegevens vanaf de wettelijke termijn bepaald door de Belastingdienst.

U kan uw rechten uitoefenen door ons te verwittigen. Dit kan per post (Sint-Truidersteenweg 309, 3700 Tongeren) of per email (bcg@geleidehond.be) . Voeg zeker een kopie van uw identiteitskaart toe.


Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te B-1000 Brussel, Drukpersstraat 35, via een brief naar dit adres of via e- mail naar commission@privacycommission.be.

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Contacteer ons dan via onderstaande gegevens.

Via mail

bcg@geleidehond.be

Via telefoonnummer

+32 12 23 43 19

Via brief

Belgisch Centrum voor Geleidehonden

Sint-Truidersteenweg 309

3700 Tongeren

Ook interessant voor jou

Recente berichten

“De aanwezigheid, liefde en vriendschap die je van een geleidehond krijgt is immens.”

Er is sinds kort weer een nieuw team aan de slag. Kathleen, die zich tot voor kort nog liet bijstaan door zwarte labradoodle Bootsie, gaat nu met de blonde labrador Jazz op pad. Inmiddels is het paar al goed op elkaar afgesteld en mag Bootsie genieten van haar welverdiende pensioen. We interviewden Kathleen over hoe het nu met hun gaat.

lees meer

“Eigenlijk begeleid ik geen pups, maar pleeggezinnen.”

In februari 2022 kreeg het BCG er een nieuwe collega bij. Tatjana werd één van onze puppyinstructeurs en neemt de pleeggezinnen in regio Antwerpen onder haar hoede. Wat ze eigenlijk doet als puppyinstructeur? Dat legt ze graag uit.

lees meer

“Het moet een merkwaardig zicht zijn: een witte stok in mijn rechterhand en dan twee honden aan de leiband in mijn linkerhand.”

Jarenlang vormde Patricia een team met golden retriever Diaz, die begin januari met pensioen mocht gaan. Toen kwam Patricia’s nieuwe geleidehond Jambo in haar leven. We vroegen haar hoe het nu met hen gaat.

lees meer

Blijf op de hoogte over de geleidehonden, de activiteiten en onze acties! Ontvang 1 keer per maand nieuws, weetjes, spaartips, promotiemateriaal en foto's van mede-spaarders.