Een slechtziende of blinde persoon die geïnteresseerd is in het aanvragen van een geleidehond kan ons contacteren. Zij ontvangen dan een brochure met  informatie en de criteria waaraan een kandidaat geleidehondgebruiker moet voldoen voor het Belgisch Centrum voor Geleidehonden.  Deze informatie kan ook digitaal bekomen worden. Wij raden de aanvrager aan deze grondig door te nemen.  Als hij/zij akkoord gaat met deze criteria en een aanvraag wenst te doen, moet er terug telefonisch of schriftelijk contact opgenomen worden. De aanvrager ontvangt dan de nodige invulformulieren en attesten. De aanvraag is pas definitief zodra al deze documenten  volledig ingevuld teruggestuurd zijn naar het BCG. 

Het is vanzelfsprekend dat niet iedere visueel gehandicapte persoon  in aanmerking komt voor een geleidehond.   Goede informatie over de voor- en nadelen bij het gebruik van een geleidehond kan veel misverstanden vermijden.  Er zal tevens grondig nagegaan worden of een geleidehond van het BCG voor de aanvrager het meest geschikte mobiliteitshulpmiddel is.  Een aanvraag is slechts geldig indien de juiste procedure gevolgd werd en de aanvraag door ons is goedgekeurd.

Na een bezoek van de instructeur komt de goedgekeurde aanvrager op onze wachtlijst te staan.    

De instructeur zal zo goed mogelijk rekening houden met de mogelijkheden en noden van de visueel gehandicapte kandidaten. 

Een hond die zijn opleiding heeft voltooid, wordt door de instructeur gematched bij de persoon die het best bij zijn profiel past. Dit betekent dat de hond niet gaat naar de persoon die chronologisch gezien qua aanvraag het eerst op de lijst staat. De juiste matching is van essentieel belang.

Als er een geschikte hond klaar is voor een kandidaat geleidehondgebruiker zal de instructeur samen met de hond een bezoek brengen aan de aanvrager. Na overleg en de nodige afspraken zal de slechtziende of blinde persoon uitgenodigd worden om een opleiding te volgen in ons opleidingscentrum. De cursisten verblijven gedurende drie weken in het opleidingscentrum waar hen de nodige instructie zal gegeven worden samen met hun hond. Voor meer informatie hieromtrent zie ook bij class of cursus onder de sublink Matching en opleiding.

Uiteindelijk zal de geleidehondgebruiker gevraagd worden om een overeenkomst  te ondertekenen waarin de bepalingen gedefinieerd zijn waaraan een geleidehondgebruiker zich moet houden.  Het ondertekenen gebeurt op het ogenblik van de oplei­ding. 

De hond wordt aan de blinde persoon ter beschikking gesteld tegen 1 (symbolische) Euro.

"Gebruik en vermelding van de naam of het logo van vzw BCG (asbl CBCG) evenals verwijzing ernaar om publicitaire, commerciële of andere redenen kan enkel mits uitdrukkelijke, geschreven en op voorhand te vragen toestemming"  

 

Ondanks de beste zorgen en de bestendige inspanningen die BCG vzw besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, met het oog op het verschaffen van zo actueel en correct mogelijke informatie, zijn een vergetelheid of een vergissing niet volstrekt uit te sluiten. Daarom kan deze informatie ook zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, geheel of gedeeltelijk gewist, verbeterd of gewijzigd worden. Het BCG vzw is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorsprong ook, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend uit, veroorzaakt door of samenhangend met, het gebruik van deze website of de inhoud ervan. In zoverre deze website een aanbod of een voorstel bevat, zijn deze niet bindend .