Als u aan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden denkt op het moment dat u uw testament opstelt, dan engageert u zich op lange termijn door deze daad van solidariteit. Het is heel eenvoudig en eventueel herroepbaar.Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw is bevoegd om legaten te aanvaarden. Een legaat is slechts geldig na het overlijden van de erflater en is enkel mogelijk via testament, dus door een wettelijke akte.U kan ook een deel van uw vermogen aan het BCG nalaten en tegelijkertijd uw eigen erfgenaam bevoordelen. Deze techniek noemt men "duo-legaat" of "vzw-legaat". 

Uw testament kan op drie manieren worden opgesteld:

  1. Het eigenhandig geschreven testament dat door u wordt gedateerd en ondertekend en al dan niet in bewaring wordt gegeven bij de notaris. We raden u aan om een notaris te raadplegen vóór u uw testament opstelt.
  2. Het authentiek testament (of notariële akte) wordt door de notaris geschreven, volgens wat u hem dicteert. Dit testament dat u ondertekent, wordt door de notaris bewaard.
  3. Het internationaal testament wordt door de erflater voorgelegd aan de notaris, die op zijn beurt een verklaring opstelt. Deze wordt samen met het testament bewaard door de notaris in een verzegelde omslag.

Voor meer inlichtingen:

http://www.notaris.be

"Gebruik en vermelding van de naam of het logo van vzw BCG (asbl CBCG) evenals verwijzing ernaar om publicitaire, commerciële of andere redenen kan enkel mits uitdrukkelijke, geschreven en op voorhand te vragen toestemming"  

 

Ondanks de beste zorgen en de bestendige inspanningen die BCG vzw besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, met het oog op het verschaffen van zo actueel en correct mogelijke informatie, zijn een vergetelheid of een vergissing niet volstrekt uit te sluiten. Daarom kan deze informatie ook zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, geheel of gedeeltelijk gewist, verbeterd of gewijzigd worden. Het BCG vzw is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorsprong ook, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend uit, veroorzaakt door of samenhangend met, het gebruik van deze website of de inhoud ervan. In zoverre deze website een aanbod of een voorstel bevat, zijn deze niet bindend .