Machtiging tot assistentiehondenschool

Met de oprichting van de cel machtiging assistentiehondenscholen wordt uitvoering gegeven aan artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 betreffende de regels inzake attestatie van assistentiehonden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met assistentiehond.

De cel machtiging assistentiehondenscholen bevestigt dat de werkwijze van Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw, gevestigd in Sint-Truidersteenweg 309, 3700 Tongeren, overeenstemt met de manier van werken zoals beschreven in artikel 3 van het BVR van 29 maart 2013 betreffende de attestatie van assistentiehonden.

De cel machtigt bijgevolg Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw om haar opgeleide honden en honden in opleiding de titel en het certificaat van assistentiehond te geven. Personen met een assistentiehond afgeleverd door Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw krijgen onbeperkt toegang tot publieke plaatsen, behalve tot de plaatsen die als uitzondering vermeld zijn in de uitvoeringsbesluiten behorend bij dit besluit.

Deze machtiging is geldig voor een periode van 5 jaar en loopt af op 31/12/2019

 Arnold Stael

Voorzitter cel machtiging assistentiehondenscholen

 

"Gebruik en vermelding van de naam of het logo van vzw BCG (asbl CBCG) evenals verwijzing ernaar om publicitaire, commerciële of andere redenen kan enkel mits uitdrukkelijke, geschreven en op voorhand te vragen toestemming"  

 

Ondanks de beste zorgen en de bestendige inspanningen die BCG vzw besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, met het oog op het verschaffen van zo actueel en correct mogelijke informatie, zijn een vergetelheid of een vergissing niet volstrekt uit te sluiten. Daarom kan deze informatie ook zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, geheel of gedeeltelijk gewist, verbeterd of gewijzigd worden. Het BCG vzw is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorsprong ook, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend uit, veroorzaakt door of samenhangend met, het gebruik van deze website of de inhoud ervan. In zoverre deze website een aanbod of een voorstel bevat, zijn deze niet bindend .