Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw

INFORMATIENOTA VRIJWILLIGERS

1.VERZEKERING – VRIJWILLIGERS  -  AANSPRAKELIJKHEID

De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers   regelt,  onder meer het vrijwilligerswerk, de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk, het uitvoeren van vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigde vrijwilligers en voert een informatieplicht in, voorafgaandelijk door de vereniging aan de vrijwilliger te verstrekken. BCG vzw   heeft  een overeenkomst  afgesloten  met de verzekeringsmaatschappij  AG Insurance, (polisnummer   03/99.550.868/03) met als voorwerp de verzekering   van de :

  • de burgerlijke aansprakelijkheid   van BCG vzw als rechtspersoon
  • de burgerlijk aansprakelijk voor  schade veroorzaakt door een  vrijwilliger aan derden en aan  de organisatie bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger
  • de  schade opgelopen door de vrijwilliger bij ongevallen  tijdens  de uitvoering van het vrijwilligerswerk. 

2.INFORMATIE :  

secretariaat

3. Onkostenvergoedingen :

BCG vzw betaalt geen onkostenvergoeding aan de vrijwilliger.

4. Beroepsgeheim

De vrijwilliger is gehouden tot het beroepsgeheim zoals bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek indien hij kennis draagt van geheimen die hem zijn toevertrouwd bij de uitoefening van zijn activiteit.

5. Vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden

a. uitkering van de RVA (werklozen, bruggepensioneerden, anderen)

De kandidaat-vrijwilliger moet:

  • ofwel een algemene toelating aanvragen bij het hoofdbestuur van de RVA
  • ofwel voorafgaandelijk aan de uitbetalingsinstelling melden dat hij vrijwilligerswerk gaat doen

b. uitkering ziekenfonds / arbeidsongeschikten (ziekte, invaliditeit, zwangerschap)

De adviserende geneesheer moet vaststellen of het vrijwilligerswerk aangepast is aan de gezondheidssituatie van de kandidaat-vrijwilliger. Voor ambtenaren geldt een afzonderlijke regeling.

c. Leefloon

De kandidaat - vrijwilliger moet aan zijn dossierbeheerder melden dat hij vrijwilligerswerk gaat doen.